Styret Byafossen karate

Styret karate

Følgende er valgt inn i styret for karategruppen 2013 – 2015

Funksjon Hovedoppgaver Navn
Leder Karate
 •   lede karategruppen
 •   ansvarlig for gjennomføring av hovedstyrets pålegg
 •   kontaktpunkt med møteplikt i hovedstyret for   rapportering og statusoppdatering
 •   ansvarlig for gruppas økonomi
 •   ansvar for idrettsregistreringen
Inger Karin Hveding

e-mail: inger-hv79@hotmail.com

mobil: 476 30 120

 

Hovedinstruktør
 •   Kontaktpunkt mot stilartsorganisasjonen WIKF
 •   kontaktpunkt mot kampsportforbundet
 •   Ajourføre arrangementer- og treningstider i   kalender på hjemmesiden
 •   Ajourføring av medlemslister og kontakt mot   ansvarlig for innkreving av kontingent- og treningsavgifter.
 •   Trening av utøvere alle grader
 •   Klargjøring av coacher og utøvere til stevner
 •   Utvikling av dommere
 •   Utvikling av instruktører og hjelpeinstruktører
 •   Koordinere aktivitet mot andre karateklubber
 •   Delta på minimum 2 nasjonale stevner i året for   kompetanseheving og nettverksbygging.
 •   Klubbens representant på WIKF Norges årsmøte
Morten Bjerkan

e-mail: mortbjer@online.no

mobil: 9925287

Økonomi-   og materialforvalter
 •   Anskaffelse av utstyr til karategruppen iht.   budsjett
 •   Bestille utstyr på fighter.no etter behov innmeldt   fra utøvere
 •   Attestere regninger
 •   Kontaktpunkt mot Kasserer i hovedstyret
 •   Skaffe tilveie nødvendig utstyr til arrangementer   og samle inn og lagre etter endt gjennomføring.
 •   Forvalte evt. sponsoravtaler og kontakt med   sponsorer
 •   Administrasjon for politiattester
 •   Kontaktpunkt mot kiosk- og klubbhusansvarlig
 •   Søke støtte til aktiviteter og utstyr
 •   Kreve inn kontingenter og fakturere utøvere iht.  bestillinger
 •   Ajourføre medlemsregister hos kampsportforbundet og  mot idrettslagets registre.
 •   Ordne med påmeldinger og innbetalinger fra   utøverne ved stevner
Per Gunnar Wigen

e-mail: pergunnar.wigen@online.no

mobil: 90010290

Reise – og   stevneansvarlig
 •   Planlegge og gjennomføre reise og opphold på eksterne   stevner
 •   Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av   interne stevner
 •   Kontaktpunkt mot utleiere av hall,  transportselskap med mer.
 •   Kalle inn nødvendige personer til planleggingsmøte   i forkant av stevne/reise
 •   Kalle ut nødvendig personell til evt. dugnader for   gjennomføring av stevner/reiser.
 •   Organisere salgssteder ved gjennomføring av   interne stevner, eks Gasshuko Steinkjer, regionale konkurranser i regi av   Byafossen karate med mer.
 •   Bistå som coach på stevner etter behov.
Frode Haldorsen

e-mail: Haldorsen@ntebb.no

mobil:

92850695

 

Instruktøransvarlig
 •   Planlegge og gjennomføre undervisning iht. oppsatt   plan fra hovedinstruktør
 •   Drive pensumrettet trening iht. hovedinstruktørs   retningslinjer
 •   Delta på minimum ett nasjonalt stevne i året for   kompetanseheving og nettverksbygging.
 •   Bistå som coach på stevner etter behov.
 •   Ajourføre instruktørplan
 •   Bestille tid i gymsal for gruppen hos Nesteleder i   idrettslaget.
Frank-Ivar Rantvedt (avd Steinkjer)

Email: frank.rantvedt@ntebb.no

Mobil: 90098368