Politiattest

Krav om politiattest i Byafossen idrettslag (BIL) (vedtatt på styremøte 12. april 2015)

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Hvordan praktiseres dette i BIL?

I Byafossen idrettslag blir ordningen fra og med 01.04.2015 håndtert på følgende måte:

 • Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.
 • Dette vil i klartekst si at alle trenere og utøverkontakter / lagledere samt foreldre / foresatte som over noen tid utfører en oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for barn under 18 år eller mennesker med utviklingshemming vil bli avkrevd politiattest.
 • Alle som har vaktansvar i forbindelse med reiser, er omfattet av ordningen
 • Foreldre / foresatte eller andre som av og til er sjåfør til og fra idrettsaktiviteter, eller tilsvarende sporadiske oppgaver, vil ikke komme inn under denne bestemmelsen.

Personer som ikke leverer politiattest, kan ikke utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Politiattesten skal fornyes minst hvert 3.år.

Hva inneholder politiattesten?

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Representantene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Mer info om politiattester finner du på Norges Idrettsforbunds sider her.

Hvordan innhenter jeg politiattest?

 • Kopi av ID sendes på mail evt. MMS til sekretær:
  Hanne Talsnes

Dersom du sender på MMS må mailadresse oppgis

 • Sekretær sender bekreftelse på formål med politiattest til oppgitt mailadresse
 • Den som skal utføre oppgaver for Idrettslaget, søker selv elektronisk på dette her:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Du logger inn med elektronisk ID. Bekreftelse fra Idrettslaget legges ved den elektroniske søknaden

 • Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest – bokmål
Søknad om politiattest – nynorsk

Skjemaet med kopi av ID og bekreftelse fra Idrettslaget sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 • Når søknaden er behandlet, mottar du attest i posten fra politiet. Den sendes ikke til idrettslaget.
 • Du skal deretter framvise den mottatte attesten til sekretær, som registrerer utstedelsesdato fra politiet for attest uten merknad. Idrettslaget v/sekretær fører et register over hvem som har fremvist politiattest, og dette registeret holdes kontinuerlig à jour. Kontaktinformasjon for sekretær finner du under ”kontaktpersoner/ansvarlige”.

Attest fremvises ved personlig oppmøte hjemme hos sekretær. Det vil også bli mulighet for å fremvise attest til sekretær på klubbhuset i løpet av våren. Tidspunkt for dette annonseres på Idrettslagets hjemmeside og Facebook.

 • Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Interne rutiner i Byafossen IL

Gruppelederne i Byafossen IL har ansvar for å forsikre seg om at alle trenere og lagledere i egen gruppe har framvist politiattest uten anmerkning. Informasjon om dette fås av sekretær på forespørsel

Ved turer, cuper eller andre arrangementer i de ulike lagene, har lagleder ansvar for at de som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, har fremvist politiattest uten anmerkning.

Kontaktpersoner/Ansvarlige

Kontaktpersoner/ansvarlige for politiattester i Byafossen IL er sekretær i styret, leder for BIL er kontaktperson i sekretærs fravær

Hanne Talsnes (sekretær)
e-post: talsnes[at]t-a[dot]no
mobil: 901 11 857